96/219/EY: Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä helmikuuta 1996, Euroopan yhteisön ja Kanadan tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä