Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 27, 27 Ιανουαρίου 2015