TITJUR kommissionen mot Frankrike Domstolens dom (femte avdelningen) den 1 februari 2001. # Europeiska kommissionen mot Franska republiken. # Fördragsbrott - Gemenskapssystem för bevarande och förvaltning av fiskeresurserna - Kontroll av fiske och tillhörande verksamhet - Inspektion av fiskefartyg och landningskontroll (artikel 5.2 i rådets förordning (EEG) nr 170/83 och artikel 1.1 i rådets förordning (EEG) nr 2241/87) - Interimistiskt fiskeförbud (artikel 11.2 i rådets förordning nr 2241/87) - Straffrättsliga eller förvaltningsrättsliga åtgärder mot personer som är ansvariga för överträdelser av de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om åtgärder för bevarande och kontroll (artikel 5.2 i förordning nr 170/83 och artikel 1.2 i förordning nr 2241/87). # Mål C-333/99.