Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 14 юли 2016 г.$