Резюме на решение на Комисията от 16 юни 2015 година за обявяване на концентрация за съвместима с вътрешния пазар и с функционирането на Споразумението за ЕИП (Дело M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV) (нотифицирано под номер C(2015) 4061)