Προσχέδιο συμπληρωματικού και διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 του προϋπολογισμού για το 2001 τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή τμήμα VI - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή τμήμα VII Επιτροπή των Περιφερειών