Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7854 — Agravis/Wilmar International/H Bögel) (Текст от значение за ЕИП)