ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2736/00 υποβολή: Charles Tannock (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Συνέπεια στην εφαρμογή της αρχής της πρόληψης.