EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 7/20/COL (2020. gada 11. februāris), ar ko groza reglamentu [2020/482]