Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2772/2000 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1964/82 για τη θέσπιση των όρων χορήγησης ειδικών επιστροφών κατά την εξαγωγή για ορισμένα βόεια κρέατα άνευ οστών