Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/1164 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2015 για τον καθορισμό του ποσοτικού ορίου όσον αφορά τις εξαγωγές ζάχαρης και ισογλυκόζης εκτός ποσόστωσης μέχρι το τέλος της περιόδου εμπορίας 2015/2016