Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1094 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj pieņemt dažas atkāpes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 4303) (Dokuments attiecas uz EEZ.)