YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet till utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för transport och turism över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014 (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) Föredragande av yttrande: Adina-Ioana Vălean