2010/83/: Απόφαση της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2010 , για τη θέσπιση των κατηγοριών αντίδρασης στη φωτιά ορισμένων δομικών προϊόντων, ειδικότερα των σύνθετων υλικών αρμολόγησης που ξηραίνονται στον αέρα [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 399] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)