Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.1847 — GM/SAAB) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)