Дело C-618/18: Определение на Съда (седми състав) от 17 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Giudice di pace di L’Aquila — Италия) – Gabriele Di Girolamo/Ministero della Giustizia (Преюдициално запитване — Социална политика — Срочна заетост — Рамково споразумение относно срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) — Понятие „работник на срочен трудов договор“ — Мирови съдии — Член 53, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда — Явна недопустимост)