Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön och i Internationella sjöfartsorganisationens sjösäkerhetskommitté om antagande av ändringar av bilaga II till den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg, ändringar av den internationella koden för det utökade programmet för inspektioner vid besiktning av bulkfartyg och oljetankfartyg, 2011, ändringar av den internationella koden om livräddningsanordningar, ändringar av formulären C, E och P i tillägget till den internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss, samt ändringar av den internationella säkerhetskoden för fartyg som använder gaser eller andra bränslen med låg flampunkt