Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού όσον αφορά την έγκριση τροποποιήσεων στο παράρτημα II της διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, τροποποιήσεων στον διεθνή κώδικα του 2011 για το ενισχυμένο πρόγραμμα επιθεωρήσεων κατά τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην και σε πετρελαιοφόρα, τροποποιήσεων στον διεθνή κώδικα περί σωστικών μέσων, τροποποιήσεων στα έντυπα C, E και P του προσαρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στον διεθνή κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων που χρησιμοποιούν αέρια ή άλλα καύσιμα με χαμηλό σημείο ανάφλεξης