Υπόθεση T-25/17: Προσφυγή της 17ης Ιανουαρίου 2017 — Rintisch κατά EUIPO — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)