Дело C-707/18: Решение на Съда (осми състав) от 19 декември 2019 г. (преюдициално запитване от Tribunalul Timiș — Румъния) — Amărăști Land Investment SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Timiș (Преюдициално запитване — Данъчни въпроси — Обща система на данъка върху добавената стойност — Директива 2006/112/ЕО — Облагаеми сделки — Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Покупко-продажба на недвижими имоти, които не са вписани в националния регистър на недвижимите имоти — Разходи във връзка с първото вписване в посочения регистър, поети от приобретателя — Използване на трети специализирани дружества — Участие в доставка на услуги или разходи, свързани с инвестицията, направени за нуждите на предприятие)