Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/248 της Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2021 για την έγκριση ενωσιακών τροποποιήσεων των προδιαγραφών προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης [«Venezia» (ΠΟΠ)]