Euroopa kodanike aasta (2013) ***I Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2012 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kodanike aasta kohta (2013) (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))