Vec C-311/19: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. decembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nejvyšší správní soud – Česká republika) – BONVER WIN, a.s./Ministerstvo financí ČR (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Slobodné poskytovanie služieb – Obmedzenia – Vnútroštátna právna úprava zakazujúca prevádzkovanie hazardných hier na určitých miestach – Uplatniteľnosť článku 56 ZFEÚ – Existencia cezhraničného prvku)