Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден с Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничеството между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Филипини, от друга страна, във връзка с приемането на решения относно процедурния правилник на Съвместния комитет и относно мандата на специализираните подкомитети