Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 904/96 της Επιτροπής, της 21ης Μαΐου 1996, για τη διόρθωση για δεύτερη φορά του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1802/95 για προσαρμογή και τροποποίηση των κανονισμών του τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων οι οποίοι καθόρισαν πριν από την 1η Φεβρουαρίου 1995, ορισμένες τιμές και ποσά, η αξία των οποίων σε Ecu προσαρμόστηκε λόγω της κατάργησης του διορθωτικού συντελεστή των γεωργικών ισοτιμιών