Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge (finansiella mekanismer för 2009–2014 och import till EU av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för 2009–2014) *** Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 februari 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av ett avtal mellan Europeiska unionen, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2009–2014, ett avtal mellan Europeiska unionen och Norge om en norsk finansiell mekanism för perioden 2009–2014, ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009–2014 samt ett tilläggsprotokoll till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Norge om de särskilda bestämmelser som ska tillämpas på import till Europeiska unionen av viss fisk och vissa fiskeriprodukter för perioden 2009-2014 (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))