Dohody medzi EÚ, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom (finančné mechanizmy na obdobie 2009 – 2014 a dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do EÚ na obdobie 2009 – 2014) *** Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z  15. februára 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Dohody medzi Európskou úniou, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom o finančnom mechanizme EHP na obdobie rokov 2009 – 2014, Dohody medzi Európskou úniou a Nórskom o nórskom finančnom mechanizme na obdobie rokov 2009 – 2014, dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Islandom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014, a dodatkového protokolu k Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskom, ktorý sa týka osobitných ustanovení uplatniteľných na dovoz určitých rýb a produktov rybného hospodárstva do Európskej únie na obdobie rokov 2009 – 2014 (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))