ES, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas nolīgumi (finanšu mehānismi laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam, dažu zivju un zivsaimniecības produktu imports ES laikposmā no 2009. līdz 2014. gadam) *** Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. februāra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju par EEZ finanšu mehānismu laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam, Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Norvēģiju par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2009. līdz 2014. gadam, Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Islandi par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. līdz 2014. gadam, un Papildprotokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģiju par īpašiem noteikumiem, kas piemērojami dažu zivju un zivsaimniecības produktu importam Eiropas Savienībā laikposmā no 2009. līdz 2014. gadam (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))