ELi, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahelised lepingud (finantsmehhanismid aastateks 2009–2014 ning teatavate kalade ja kalatoodete ELi importimine aastatel 2009–2014) *** Euroopa Parlamendi 15. veebruari 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu, Islandi, Liechtensteini ja Norra vahelise lepingu EMP finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014, Euroopa Liidu ja Norra vahelise lepingu Norra finantsmehhanismi kohta aastateks 2009–2014, Euroopa Majandusühenduse ja Islandi vahelise Euroopa Liitu aastateks 2009–2014 suunatud teatavate kalade ja kalatoodete impordi suhtes kohaldatavaid erisätteid käsitleva lepingu lisaprotokolli ning Euroopa Majandusühenduse ja Norra vahelise Euroopa Liitu aastateks 2009–2014 suunatud teatavate kalade ja kalatoodete impordi suhtes kohaldatavaid erisätteid käsitleva lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta (09902/2010 – C7-0225/2010 – 2010/0129(NLE))