Decyzja Komisji z dnia 20 lutego 2002 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie, uchylająca decyzję 2001/740/WE oraz zmieniająca po raz ósmy decyzję 2001/327/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2002) 557)Tekst mający znaczenie dla EOG