2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/2170, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (Tekstas svarbus EEE)