Komission delegoitu asetus (EU) 2015/2170, annettu 24 päivänä marraskuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)