KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE otsuse (EL) 2016/344 (millega luuakse Euroopa platvorm deklareerimata töö vastase tegevuse alase koostöö edendamiseks) rakendamise kohta