Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 226, 20 Σεπτέμβριος 2006