Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1768 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca załącznik I do decyzji 2006/168/WE w odniesieniu do włączenia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz niektórych terytoriów zależnych Korony Brytyjskiej do wykazu państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii Europejskiej zarodków bydlęcych (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7636) (Tekst mający znaczenie dla EOG)