Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/1768 ze dne 23. října 2019, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o zahrnutí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a určitých jeho závislých území do seznamu třetích zemí, ze kterých je povolen vstup embryí skotu na území Evropské unie (oznámeno pod číslem C(2019) 7636) (Text s významem pro EHP)