Yttrande nr 3/2012 (i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen