Stanovisko č. 3/2012 (podľa druhého pododseku článku 287 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie) k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o programe Hercule III na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie