Становище № 3/2012 (съгласно член 287, параграф 4, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз) относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програма „Херкулес III“ за насърчаване на дейности в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз