Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9522 — Brookfield/ENGIE/TAG Pipelines Sur) (текст от значение за ЕИП) 2019/C 344/01