P8_TA(2015)0397 Intrekking van bepaalde handelingen uit het Schengenacquis op het gebied van politiële en justitiële samenwerking ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 24 november 2015 over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken (COM(2014)0714 — C8-0279/2014 — 2014/0338(COD)) P8_TC1-COD(2014)0338 Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 24 november 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2016/… van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van bepaalde handelingen van het Schengenacquis op het gebied van politiële en justitiële samenwerking in strafzaken