Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6065 — Axa Private Equity/CIR/KOS) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ