2005 m. liepos 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1084/2005, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių II, III ir V priedus