Zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (COM(2009)0207 – C7-0040/2009 – 2009/0064(COD))