Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 47/2011 z  20. januára 2011 , ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95 ( Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2011 )