Поправка на Регламент (ЕС) № 47/2011 на Комисията от 20 януари 2011 година относно определяне на представителните цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 ( ОВ L 18, 21.1.2011 г. )