ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0412/01 υποβολή: Hans Modrow (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Οι ενέργειες της ΕΕ κατά της μολυσματικής νόσου των βοοειδών ΣΕΒ.