98/597/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 15ης Οκτωβρίου 1998 με την οποία τροποποιείται η απόφαση 94/278/ΕΚ για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων που υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(1998) 3115] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)