Meddelande till registrerade som är föremål för restriktiva åtgärder enligt rådets beslut (Gusp) 2017/1775 och rådets förordning (EU) 2017/17702020/C 4/02