Απόφαση της Επιτροπής της 31ης Μαρτίου 2000 σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου των εγκεκριμένων κέντρων επιλογής σπέρματος για τις εισαγωγές σπέρματος ιπποειδών από τρίτες χώρες και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 96/539/ΕΚ και 96/540/ΕΚ [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2000) 912] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2000/284/ΕΚ)